Facilitatorship

kirjoittanut Jarmo Skön

Vimmart - yhdenvertaisen taiteen oppilaitos, Suomi

Innostaminen keskiössä, vastavuoroinen tunnustus tavoitteena - Ohjaajuuden työkalut inklusiivisessa taidetyöskentelyssä

Contact-hanke ja sen aikana kehitettävä Contact -menetelmä keskittyvät vuorovaikutuksen luomiseen taiteen keinoin inklusiivisissa ryhmissä. Siinä käytetyt tanssin ja musiikin menetelmät toimivat työkaluina, joilla luodaan uudenlainen mahdollisuus kontaktiin ja kanssakäymiseen yhdenvertaisesti. Yhteistoiminnan ja harjoittelun kautta taidemenetelmät tulevat tutuksi ja mahdollistavat osallistujille tilan, jossa olla läsnä ja luoda uutta. 

 

Hankkeen aikana olemme pohtineet paljon mm. seuraavia kysymyksiä: 

 

Miten ohjata inklusiivista ryhmää? 

Mitä työkaluja ohjaajana tarvitsen?

Kuinka tuen inklusiivista ryhmän muotoutumista? 

Miten löytää kiinnostus osallistumiseen? 

 

Seuraavassa tekstissä nostan esiin kolme lähtökohtaa ohjaajuudessani sekä kokoan yhteen omia havaintoja ja kokemuksia inklusiivisesta taiteen ohjaamisesta. Toimin itse tällä hetkellä Suomessa taiteilija-taidekasvattajana ja minulla on pitkä kokemus taiteen soveltamisesta erilaisten ryhmien kanssa. Taiteen fasilitointi on herkkää työtä, ja ohjaajan on pidettävä mielessä useita osa-alueita sekä taiteellisen toiminnan että ryhmätoiminnan kannalta. Lisäksi inklusiivisessa ohjaajuudessa kehittyminen vaatii myös paljon oman ohjaajuuden tarkastelua rehellisesti.

 

Anthony de Mello on kirjoittanut aiheesta oivaltavasti:

“Kuunteleminen ja näkeminen ovat maailman vaikeimpia asioita. Emme halua nähdä – emme halua katsoa, koska saatamme muuttua. Herääminen ei vaadi energiaa, voimaa tai nuorekkuutta, ei edes paljon älyä. Eniten tarvitaan valmiutta oppia jotain uutta. Me emme pelkää tuntematonta, vaan tunnetun menettämistä.”

1. Sosiokulttuurinen innostaminen

Ensimmäinen lähtökohta omassa ohjaajuudessa perustuu vahvasti sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtiin ja monesti puhunkin ohjaajuuden sijaan innostamisesta.  Sosiokulttuurinen innostamisen lähtökohtana on ihmisten herkistymisen ja itsetoteutuksen prosessin tukeminen sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen lisääminen ja sitä kautta elämänlaadun parantaminen. Tavoitteena on myös herättää tietoisuutta ja saada ihmiset liikkeelle. Innostamisen kautta halutaan tuoda esiin osallistujien yksilölliset ominaisuudet ja lahjat sekä luoda uudenlaista ymmärrystä. Nämä samat arvot voimme allekirjoittaa myös Contact -menetelmän lähtökohdiksi. 

 

Innostajuus on myös asenne, johon sisältyy ammatillinen kutsumus ja sitoutuminen. Innostaja ohjaa ryhmäänsä kasvamaan ja tutkimaan, jonka kautta tulee mahdollisuus ehkä ymmärtää vähän paremmin minuutta, toista ja ympäröivää maailmaa. Omaa innostajuutta voi alkaa pohtimaan omien ominaisuuksien kautta. Ne toimivat hyvänä ohjenuorana ohjaajalle, oli kysymys sitten mistä taiteenlajista tahansa.

Hyvän innostajan ominaisuuksia voi olla esimerkiksi:
 • ITSETUNTEMUS
  • Mitä asioita arvostan? Mitkä ovat vahvuuteni? Entä missä minun pitää kehittyä? Pystynkö havainnoimaan omia ennakkoluuloja tai pelkoja?

 

 • LUOTTAMUS RYHMÄN OMINAISUUKSIIN JA KYKYIHIN
  • Kuinka havaita jokaisen yksilölliset kyvyt ryhmän sisällä ja saada jokaisen paras potentiaali käyttöön?

 

 • DIALOGISUUS
  • kuinka luoda avoin tila kaikille ja toivottaa tervetulleiksi: 
   • Kaikkien taidot, elämänkokemukset, intohimot, uteliaisuus
   • Uudet, erilaiset ja odottamattomat asiat ja ilmiöt 

 

 • RESILIENSSI (fyysinen ja henkinen)
  • kuinka pitää huolta itsestä ja estää kuormittumista?
  • Miten löytää omat rajat?

 

 • OMISTAUTUMINEN
  • Miten  tukemaan mahdollisimman hyvin itse toimintaa?

 

 • ASIANTUNTIJUUS
  • ymmärrys omasta taiteenlajista sekä sen soveltamisesta

 

 • ORGANISOINTIKYKY
  • Kuinka pitää toiminnan eri osa-alueet hallinnassa ja oma ajattelu selkeänä?

 

 • AVOIMUUS OPPIMISELLE
  • Voiko olla joskus rohkeasti aloittelija ja antaa itselle mahdollisuuden uusille oivalluksille?

 

 • LÄSNÄOLO
  • Kuinka kuulla ja nähdä sekä itsensä että muut mahdollisimman avoimesti ja rehellisesti?

Tärkeimpänä ohjeena voi innostajuudesta todeta: Innostaa ei voi, jos et ole itse innostunut. Innostaja toimii mahdollistajana, sillä hän tuo ryhmäläisiä myös uuden äärelle. Hän rohkaisee osallistujia uskaltautumaan tuntemattomaan ja saamaan uusia oivalluksia. Myös tunneäly on yksi innostajan tärkeimmistä työkaluista. Hänen tulee olla ohjaustilanteessa kaikki aistit ja siten suunnata toimintaa ryhmän toimintaa tukevaan suuntaan.

2. Oman ammattiosaamisen hahmottaminen ja arviointi

Toinen lähtökohta ohjaajuudessani on oman ammattiosaamisen kokonaisvaltainen hahmottaminen ja arviointi. Kasvua taideohjaajuudessa voi tarkastella esimerkiksi seuraavan kuvan avulla, joka jakaa ohjaajuuden kuuteen eri osa-alueeseen:

Tieto (pää)
Vastuut (hartiat)
Asenteet (sydän)
Taidot (Kädet)
Rajoitukset (Ulkoinen)
Kokemukset (Jalat)

Kuvan esittämä jako kuuteen eri ohjaajuuden osa-alueeseen tuo esiin, että ohjaajuus itsessään on myös prosessi. Taideohjaajana meidän tulee hahmottaa oman taiteenlajimme  lähtökohdat ja olemus (pää). Tämä on myös avain taiteenalan soveltamiseen. Lisäksi tarvitsemme taiteenlajipohjaisten taitojen (kädet) lisäksi muita taitoja, kuten esimerkiksi luovuutta, empatiakykyä, keskustelu- ja kuuntelutaitoja, ryhmätaitoja, joustavuutta ja rohkeutta. 

 

Vaikka taidetyöskentelyssä, kuten Contact -menetelmässä, on myös sosiaalisia tavoitteita ja se on monesti osallistujilleen terapeuttista,  tulee toiminnan keskiössä kuitenkin olla itse taiteen tekeminen. Taiteellisille prosessille onkin hyvä asettaa selkeät tavoitteet sekä taiteellisesti että ryhmän hyvinvoinnin edistämisen kannalta. Tätä kautta prosessin suunnittelu helpottuu, koska tavoitteiden kautta myös hahmotetaan, millaisia harjoitteita halutaan toteuttaa. Lisäksi kannattaa muistaa myös toiminnan arviointi, joka tietenkin on tärkeää tehdä sekä itse, mutta myös osallistujat mukaan ottaen. 

 

Silti, jotta taideohjaaja pystyy ohjaamaan ryhmää siten että hän pystyy ottamaan kaikki osallistujat ja heidän yksilöllisyytensä huomioon, tulee hänellä olla vastuu ja ymmärrys toiminnasta (vastuut/hartiat). Taiteellisten prosessien aikana ohjaaja voi miettiä esimerkiksi seuraavia kysymyksiä: Millaisia reaktioita harjoitteet saattavat aiheuttaa? Miten toimia sensitiviisesti ja ottaa jokainen yksilö huomioon? Ohjaaja on päävastuussa turvallisen ja kunnioittavan toimintaympäristön luomisesta, jossa osallistujat voivat toteuttaa itseään mahdollisimman avoimesti ja omalla tavallaan. Tällaista ymmärrystä taas tukee ohjaajan aiemmat kokemukset (jalat), joiden kautta myös ohjaajan oma osaaminen kehittyy. Tärkeää on ymmärtää, että osallistujat voivat  tarvita tukea hyvin eri tavoin. Joskus joku tarvitsee lempeän sysäyksen eteenpäin, joskus on parempi pysäyttää toiminta ja keskustella. Joskus paras ratkaisu on vain antaa tilaa ja aikaa. 

 

Yksi merkittävin asia, jota ohjaajan tulee pohtia on asenteet (sydän). Asenteita tulisi pohtia sekä yleisellä että yksilötasolla. Arvostavalle ohjaajuudelle on tärkeää, että ohjaaja osaa hahmottaa myös omat asenteet ja ennakkoluulonsa ja niiden mahdolliset vaikutukset omaan ohjaajuuteen. Lisäksi inklusiivisissa ryhmissä voi tulla vastaan hyvin erilaisia tilanteita ja osallistujilla olla erilaisia taustoja ja historiaa. Nämä voivat aiheuttaa yllättäviä haasteita ja jopa ristiriitatilanteita, joihin ohjaajankin on hyvä varautua, jos mahdollista. Yhteisten pelisääntöjen sopiminen myös edesauttaa turvallisen toimintaympäristön muotoutumista. Koko ryhmän on esimerkiksi hyvä tiedostaa yhteiset avoimen kommunikoinnin ja koskettamisen säännöt. Rajat luovat turvaa. Ilo, eli naurun ja huumorin käyttö on hyvä muistaa toiminnan ilmapiirin kannalta. Taiteen lisäksi ohjaaja myös opettaa ryhmään ymmärtämään kunnioittavaa asennetta, joka käsittää keskinäisen ymmärryksen ja tunnustamisen. On kuitenkin hyvä muistaa, että sopeutuminen ei ole mahdollista hinnalla millä hyvänsä, ja jokaisen oikeus yksilöllisyyteen ja omiin ajatuksiin  on myös pidettävä mielessä, vaikka ne olisivatkin ristiriidassa muiden ryhmäläisten mielipiteiden kanssa. 

3. Tunnustuksen pedagogia

Kolmas  lähtökohta omalle ohjaajuudelleni on Tunnustuksen pedagogia. Tunnustuksen pedagogia on suomalaisen FT taiteilija-tutkija Raisa Fosterin vuonna 2012 kehittämä taiteellis-pedagoginen ajattelumalli, joka perustuu Paul Ricoeurin (2005) recognition -käsitteen analyysiin. Menetelmä nojaa myös jo aiemmin mainitsemani sosiokulttuurisen innostamisen lähtökohtiin. Sen keskiössä on kasvatusajattelun muutos kolmella eri tasolla: 

 

1) tietämistä ja tuottamista korostavasta opetustekniikasta kohti improvisoivaa ja kokemuksellista kasvatuskohtaamista (TUNNISTAN)

 

2) egoistisesta itsevarmuudesta kohti reflektoivaa itsetuntemusta (TUNNEN) ja 

 

3) suvaitsevaisuudesta kohti aitoa minän ja toisen vastavuoroisuutta. (TUNNUSTAN)

 

Fosterin kehittämä Tanssi-innostamisen® menetelmä pohjautuu myös tähän pedegogiseen ajattelumalliin. Tanssi-innostamista on käytetty myös Contact -menetelmää rakentaessa yhtenä taiteellisena menetelmänä. Ajattelumallissa merkityksellistä on, että siinä koko taiteellisen toiminnan päätavoitteeksi voi asettaa vastavuoroisen tunnustuksen. Tämä ajatus, jossa osallistujat voivat vastavuoroisessa suhteessa voimme taiteen sisällä aidosti omina itsenään, on mielestäni koko inklusiivisen työskentelyn päätavoite.

 

Kuinka sitten päästä vuorovaikutuksessa tuolle vastavuoroisen tunnustamisen tasolle? Tanssi-innostamisen menetelmän kautta keskiössä on liike ja menetelmä nojaakin erilaisiin liikkeellisiin tehtäviin. Tehtävien kautta edetään yksin ja yhdessä, valmiita liikkeitä ei ole, sillä tehtävien kautta herätetään esiin mielikuvia. Ryhmäläisiä ohjataan pois opitusta, pois tanssista käsitteenä, kohti omasta itsestä kumpuavaa improvisoitua liikettä. Ohjaajuus keskittyy siis raamien asettamiseen, jonka keskellä voi olla vapaa. Tämän raameihin asetetun improvisaation kautta taas osallistujien välillä syntyy kontakti, jonka kautta syntyy myös taide ja toisen tunnistava, tunteva ja tunnustava kohtaaminen taiteen sisällä.

 

Inkluusion täysivaltainen toteutuminen on kuitenkin haastavaa, sillä osallistujilla voi olla sisäisiä tai ulkoisia esteitä, kuten ennakkoluuloja ja asenteita, jotka vaikuttavat tilanteeseen heittäytymiseen. Lisäksi ohjaajana voi herätä esimerkiksi kysymyksiä liittyen toiminnan painotuksiin. Pitääkö inklusiivisen toiminnan takia tehdä kompromisseja ja onko kaikkien osallistujien mahdollista tuoda vahvin potentiaalinsa esiin? Entä edetäänkö toiminnassa sitoutuminen edellä ja mikä taas on teknisen osaamisen merkitys?  

 

Näihin kysymyksiin ei ole yhtä vastausta ja mielestäni tärkeää onkin muistaa avoimuus ja rehellisyys, sekä itseä että ryhmäläisiä kohtaan. Ohjaajan on pystyttävä sanoittamaan toiminnan tavoitteita ja antaa jokaiselle osallistujalle myös sopivasti haastetta tekemiseen.

Myös ryhmäläisillä on oikeus tietää, mitä tavoitellaan ja miksi.  Siksi koenkin, että myös taidekäsityksen pohtiminen ja sen avaaminen on tärkeää. Sen kautta yhteinen ymmärrys mahdollistuu paremmin. Eli: tehkää taidetta ja puhukaa taiteesta!

Lähteet:

 

Foster, R. (2015). Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: Books on Demand. 

 

Foster, R. (2012). The Pedagogy of Recognition: Dancing Identity and Mutuality.Doctoral dissertation. Acta Universitatis Tamperensis 1779. Tampere University Press. 

 

Kurki, L (2003). Sosiokulttuurinen innostaminen: muutoksen pedagogiikka. Vastapaino. 2003.